Handelsbetingelser

Deja Vu | CVR-nr. 30761588

1 Virksomhedsoplysninger

1.1 Deja Vu, CVR-nr. 39524961, er etableret på adressen Sagavej 1, 9260 Gistrup.

1.2 Deja Vu kan kontaktes på telefonnummer +45 3034 5142 samt på e-mailadressen info@shopdejavu.dk.


1.3 Deja Vu er registreret som tilhørende enkeltmandsvirksomheden Deja Vu

1.4 Deja Vu er et loppesupermarked, dvs. Deja Vu foranlediger salg mellem private eller fra virksomheder til private.

2 Aftalegrundlag

2.1 Disse handelsbetingelser udgør sammen med Deja Vus faktura og ordrebekræftelse samt ethvert bilag vedlagt de førnævnte dokumenter det samlede aftalegrundlag mellem Deja Vu og kunden (”Aftalegrundlaget”). En af Deja Vu udarbejdet ordrebekræftelse har forrang for disse handelsbetingelser, såfremt dokumenterne er indbyrdes modstridende.

2.2 Kunden kan acceptere Aftalegrundlaget enten ved underskrift, ved sin handlemåde eller ved skriftlig eller elektronisk accept, herunder ved accept på e-mail. Når kunden booker salgsstand efter at være gjort bekendt med Aftalegrundlaget, udgør booking en accept af Aftalegrundlaget. Modtager kunden først Aftalegrundlaget efter booking, udgør ibrugtagning af salgsstanden det senest mulige tidspunkt for accept af Aftalegrundlaget.

2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.4 Deja Vu handler som fuldmægtig og handler dermed på kundens vegne samt for kundens regning og risiko. Dette indebærer, at Deja Vu alene formidler handlen mellem kunden og den slutbruger, som køber kundens varer. Deja Vu handler ikke som kommissionær for kunden.


3 Booking og ordrebekræftelse

3.1 Leje af salgsstand kan bookes fysisk i butikken, ved telefonisk henvendelse eller via vores hjemmeside https://shopdejavu.dk/ 

3.2 En ordre er bindende for kunden, når kunden har foretaget booking af salgsstand. En ordre er bindende for Deja Vu, når forudbetaling for lejeperioden er modtaget jf. punkt 5.2. Deja Vu forbeholder sig retten til at annullere en bindende ordrebooking uden kompensation, såfremt det viser sig, at en specifikt angivet salgsstand er udlejet til anden side, og det ikke er muligt at henvise kunden til en anden tilsvarende salgsstand.

3.3 Deja Vu tilbyder ikke fortrydelsesret udover det, som følger af loven. Læs mere herom under punkt 6.

4 Priser

4.1 Alle priser angives inklusiv moms og i danske kroner.

4.2 Deja Vu er berettiget til at ændre alle priser uden varsel.

5 Betaling

5.1 Deja Vu er ikke forpligtiget til at stille salgsstand til rådighed for kunden, før kunden opfylder dette punkt 5 i sin helhed. Efter samme betingelser kan Deja Vu standse en allerede påbegyndt ibrugtagning af salgsstanden.

5.2 Betaling skal ske ved booking af salgsstand. Betaling for leje af salgsstand skal altid ske senest før kunden overtager salgsstanden.

5.3 Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis kundens modkrav er omtvistet.

5.4 Ved forsinket betaling opkræves morarenter efter rentelovens almindelige regler. Dog kræves der mora-rente med 2 % pr. påbegyndt kalendermåned for erhvervskunder.

6 Fortrydelsesret

6.1 Private kunder har fortrydelsesret efter loven og reglerne i dette afsnit. Erhvervsdrivende har ingen fortrydelsesret. Ved onlinekøb via webshoppen gælder 14 dages returret udelukkende til andre varer eller tilgodebevis, da Deja Vu defineres som loppesupermarked. Skulle varen ikke leve op til forventning, kan Deja Vu kontaktes, så alle parter finder en passende løsning. 

6.2 Private kunder har 14 dages fortrydelsesret fra tidspunktet for booking af leje af salgsstand.

6.3 Ved køb af tjenesteydelser afgiver kunden dermed sit samtykke til, at fortrydelsesretten straks bortfalder, såfremt tjenesteydelsen er fuldt ud leveret før udløbet af fortrydelsesrettens 14 dages varighed. Kunden accepterer også, at aftalen træder i kraft straks, og at levering påbegyndes før fortrydelsesretten udløber. Dette betyder, at kunden skal betale for enhver delvis levering, som er sket forud for den dag, kunden gør brug af fortrydelsesretten.

6.4 Kunden kan udøve sin fortrydelsesret ved fysisk fremmøde i butikken i åbningstiden, eller ved at fremsende meddelelse om brug af fortrydelsesretten til Deja Vus e-mail som oplyst ovenfor. Kunden kan vælge at benytte forbrugeraftalelovens standardformular til fortrydelsesret.

7 Kommission og løbende afregning


7.1 Deja Vu formidler alene salg af varer, som kunden har ejendomsretten til. Deja Vu har således på intet tidspunkt ejendomsretten til varerne, og ethvert beløb betalt til Deja Vu er et vederlag for service ved formidling af salget mellem kunden og den slutbruger, som køber varerne af kunden.

7.2 Deja Vu opkræver 15-20% af salgsprovenuet i vederlag for formidling af salg af kundens varer.

7.3 Deja Vu opkræver et lejebeløb pr. måned i lejeperioden. De til enhver tid gældende lejepriser fremgår på hjemmesiden dgae.loppesalg.dk

7.4 Deja Vu udbetaler månedligt provenuet fra salget af kundens varer til kunden efter fradrag af vederlag for salgsformidling jf. punkt 7.2.

8 Ordensregler

8.1 Ved opsætning af varer eller øvrig anvendelse af den lejede salgsstand, skal kunden følge de til enhver tid gældende anvisninger fra Deja Vu.

8.2 Varer uden prismærke eller stregkode, samt varer efterladt efter lejeperiodens udløb, opbevares i mindst 14 dage, hvorefter de bortskaffes for kundens regning og risiko eller sælges med 100% salgsprovenue til Deja Vu. Deja Vu er ikke ansvarlig for tab forvoldt ved sådan bortskaffelse.

9 Tilbageholdsret

9.1 Deja Vu kan udøve tilbageholdsret i kundens varer, såfremt Aftalegrundlaget ophører, og Deja Vu har et krav mod kunden, som ikke er betalt.


10 Ansvarsbegrænsning

10.1 Deja Vu er ikke ansvarlig for mangler, udover hvad der fremgår af ufravigelig anvendelig lov. Enhver mangel ved den solgte genstand er et anliggende mellem kunden og den slutbruger, som har købt genstanden. Sådanne mangler er således Deja Vu uvedkommende, og kunden skal friholde Deja Vu for ethvert tab forårsaget af sådanne mangler.

10.2 Deja Vus erstatningsansvar over for kunden er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, Deja Vu har leveret, og som forårsagede tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

10.3 Deja Vu foretager almindelig aflåsning og alarmsikring af den fysiske butik, men Deja Vu er ikke ansvarlig for tyveri, ødelagte varer eller andet tab ved varerne. Deja Vu er ikke ansvarlig for ulykkesskader, herunder brand og vandskader, og det påhviler kunden at tegne forsikring imod sådanne skader, i det omfang kunden ønsker dækning for sådanne skader.

10.4 Kunden er ansvarlig for opsætning af den fysiske salgsstand. Skader forvoldt på ting eller personer grundet salgsstandens indretning, påhviler alene kunden.

11 Force majeure

11.1 Deja Vu er ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger udenfor Deja Vus kontrol, herunder: Arbejdskonflikter, strejker, lockout, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige sam-færdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Deja Vu, samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante tredjeparter.

11.2 Begge parter er berettigede til ved skriftlig meddelelse at hæve aftalen, når dens opfyldelse bliver umulig på grund af nogle af de ovenfor nævnte omstændigheder. Meddelelse herom skal gives indenfor rimelig tid efter, at parten opdager/burde opdage, at der foreligger umulighed.

12 Delvis ugyldighed

12.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i nærværende betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller ugennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

13 Tvister, lovvalg og værneting

13.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg under anvendelse af dansk ret.